Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp và Đại học
Thứ sáu, 16/9/2016, 0:0
Lượt đọc: 32

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3151/KH-GDĐT-GDTX

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2016

                                                          KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016”

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


 

 


- Thực hiện công văn số 3314/BGDĐT-GDTX ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016”;

- Thực hiện Kế hoạch số 5004 /KH-UBND ngày 12  tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng  học tập suốt đời năm 2016” trong toàn ngành, cụ thể như sau:

   I.  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Qua tổ chức sự kiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” giúp các cấp lãnh đạo, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập.

- Tăng cường cơ hội học tập suốt đời cho các tầng lớp nhân dân, tạo cơ hội cho người dân ở mọi lứa tuổi tham gia học tập, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội.

- Phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng dân cư và trong các cơ sở giáo dục; đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, trước hết là thư viện trường học.

        - Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập từ cơ sở góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành “Thành phố học tập”.

  

 

    II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

        - Thời gian: Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 được phát động trên phạm vi toàn thành phố từ ngày 2 tháng 10 năm 2016 đến hết ngày 9 tháng 10 năm 2016.

       III. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

              1. Hoạt động cấp thành phố

              1.1. Lễ khai mạc Tuần lễ Hưởng ứng Học tập suốt đời

- Thời gian: 07g30 ngày 2 tháng 10 năm 2016

- Địa điểm: Quận Bình Thạnh.

- Mục đích: Phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” trên địa bàn toàn thành phố.

1.2. Chủ đề “ Phát triển văn hoá đọc trong kỷ nguyên số”

2. Hoạt động ở các quận, huyện

Trong tuần lễ từ 2 tháng 10 năm 2016 đến 9 tháng 10 năm 2016, các phòng giáo dục và đào tạo tham mưu ủy ban nhân dân các quận, huyện và phối hợp với ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đồng loạt tổ chức các hoạt động như sau:

2.1. Tổ chức Lễ khai mạc

 Đồng loạt tổ chức vào sáng ngày 3 tháng 10 năm 2016, thành phần tham dự bao gồm đại diện lãnh đạo quận, huyện, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các cơ sở giáo dục, các phương tiện thông tin đại chúng, người học tại các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường (thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa), các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo của địa phương, đại diện các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên…

2.2. Tổ chức hội thảo với các nội dung

   + Các giải pháp thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT Quy định đánh giá , xếp loại “Cộng đồng học tập cấp xã”.

2.3. Các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động sau

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện; khuyến khích và tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và tổ chức các nguồn tài nguyên điện tử hữu ích (sách, báo điện tử, trang web), tài liệu trực tuyến và tài liệu số để phục vụ hiệu quả nhu cầu khai thác thông tin của nhà trường trong môi trường số.

- Tăng cường các hoạt động tư vấn, tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách hữu ích, an toàn, cách sử dụng sách điện tử, thư viện điện tử (tra cứu, đưa nội dung tài liệu lên mạng,...).

- Giới thiệu về sách và các tài liệu điện tử hữu ích trên website của nhà trường nhằm chia sẻ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tìm đọc.

- Khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia các cộng đồng/câu lạc bộ đọc sách Online bằng cách tạo các trang Facebook hay Blogs của thư viện nhà trường để học sinh và giáo viên trao đổi về những cuốn sách hay.

- Khuyến khích giáo viên mầm non dành thời gian đọc sách, kể chuyện cho trẻ, cần hướng dẫn các trường tích cực sử dụng phương tiện dạy học kỹ thuật số (băng, đĩa,...) để giúp trẻ được “nghe sách” thường xuyên hơn.

- Tuyên truyền, vận động/khuyến khích người dân đến đọc sách tại các thư viện cộng đồng; tổ chức các hoạt động khuyến đọc đa dạng (đọc sách giấy, sách điện tử,...) phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau nhằm thu hút và hình thành thói quen tham gia và sử dụng thư viện cho người dân.

- Các trung tâm học tập cộng đồng tổ chức hướng dẫn cho người dân biết cách sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử để truy cập internet và tìm đọc những thông tin hữu ích phục vụ đời sống.

2.4. Tổ chức khai giảng các lớp:

+ Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

+ Nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

+ Các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn;

+ Các lớp giáo dục kỹ năng sống;

+ Các lớp học theo chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức kỹ năng, chuyển giao công nghệ, xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ cho người lao động.

2.5. Tổ chức các buổi hội diễn văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao, ngày hội đọc tuyên truyền về “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016”

2.6. Ngày 20 tháng 10 năm 2016 họp rút kinh nghiệm tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập  suốt đời năm 2016”.

IV. Tiến trình thực hiện:

1. Triển khai kế hoạch:

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, thường trực Ban tổ chức Lễ Thành phố xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức Lễ Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016”ngày 2 tháng 10 năm 2016 trên địa bàn quận Bình Thạnh; hướng dẫn các quận, huyện cử xe hoa về dự Lễ Khai mạc ngày 2 tháng 10 năm 2016 tại quận Bình Thạnh.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh tổ chức thành công Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” trên địa bàn.

2. Kiểm tra công tác chuẩn bị tại cơ sở:

- Gửi Kế hoạch của UBND thành phố đến các quận, huyện, đoàn thể và sở -ngành.

- Gửi Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo đến Phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện và các đơn vị trực thuộc.

- Kiểm tra các công tác chuẩn bị Lễ Khai mạc, các nội dung, hình thức tổ chức ở quận, huyện.

V. Danh sách Ban tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016”.

- Trưởng ban.

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Phó Trưởng ban thường trực.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Phó Trưởng ban.

 1. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
 2. Ông Phạm Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
 3. Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
 4. Bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
 5. Ông Nguyễn Hữu Hùng, Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục thành phố;
 6. Ông Nguyễn Huỳnh Long, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Ủy viên thường trực.

 1. Ông Hồ Quốc Ánh, Phó Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên;

                      2.  Bà Trần Thị Kim Thanh, Phó Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên.

  - Các Ủy viên.

  1. Ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo;
  2. Bà Trương Thị Việt Liên, Q. Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
  3. Ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học;
  4. Ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Giáo dục Trung học;
  5. Ông Trương Văn Hùng, Trưởng phòng GDCN và ĐH;
  6. Ông Dương Trí Dũng, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính;
  7. Bà Tạ Thị Minh Thư, Trưởng phòng Pháp chế;
  8. Ông Nguyễn Minh, Trưởng phòng công tác Học sinh Sinh viên;
  9. Ông Nguyễn Hồng Tuấn, Phó Giám đốc TTTT&CTGD;
  10. Ông Hoàng Văn Thảo, Chánh Văn phòng Đảng ủy;
  11. Bà Nguyễn Thị Gái, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục ;
  12. Ông Nguyễn Thanh Tú, Tổng biên tập Báo Giáo dục thành phố;
  13. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó Chánh Văn phòng Sở;
  14. Bà Tô Thị Thúy Nga, Chuyên viên Văn phòng Sở;
  15. Ông Hoàng Xuân Thắng, chuyên viên Phòng GDTX
  16. Ông Phạm Chí Dũng, chuyên viên Phòng GDTX
  17. Bà Lê Thị Điệp, Kế toán trưởng.

VI. Phân công thực hiện:

1. Phòng Giáo dục Thường xuyên.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016”

- Hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” trên địa bàn.

- Phối hợp với Thường trực Ban Tổ chức Lễ thành phố, Văn phòng Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh chuẩn bị nội dung, chương trình Lễ Khai mạc.

- Tham mưu Giám đốc phân công Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban Sở dự Lễ khai mạc tại các quận, huyện.

2. Văn phòng Sở.

- Thực hiện thư mời trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố ký và chuyển thư mời đến Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố dự Lễ Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” cấp thành phố được tổ chức tại Quận Bình Thạnh.

- Phối hợp với Thường trực Ban Tổ chức Lễ thành phố, Phòng Giáo dục thường xuyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh tổ chức Lễ Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016”.

- Chỉ đạo các trường học các đơn vị trực thuộc treo các khẩu hiệu tuyên truyền “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” trước và trong khuôn viên các trường học, cơ sở giáo dục.

3. Phòng Kế hoạch Tài chính.

- Phối họp với Sở Tài chính dự trù kinh phí tổ chức Tuần lễ.

4. Các phòng Giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học, Giáo dục thường xuyên, Giáo dục chuyên nghiệp và Đại học.

- Chỉ đạo các trường học, đơn vị trực thuộc tổ chức và tham gia các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” trên địa bàn quận, huyện.

5. Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục, Báo Giáo dục Thành phố.

- Chụp ảnh, quay phim các hoạt động của “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” đưa lên trang web của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đưa tin các hoạt động của “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” lên báo.

6. Phòng công tác học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tuyên truyền trên đường phố trọng điểm.

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thanh huy động 200 học sinh trung học phổ thông khu vực quận Bình Thạnh tham dự Lễ Khai mạc.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện.

- Phối hợp với Hội Khuyến học tham mưu UBND quận, huyện tổ chức Lễ Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” và triển khai các nội dung hoạt động trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” trên địa bàn theo kế hoạch của UBND Thành phố.

- Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin cử xe hoa diễu hành trên các đường phố trung tâm trong ngày trong ngày 02 tháng 10 năm 2016 tại quận Bình Thạnh và Lễ Khai mạc tại các quận, huyện; treo phướn, băng rôn, pa - no tuyên truyền cho tuần lễ “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” trên địa bàn.

- Tham mưu UBND quận, huyện chọn Đại diện các tổ chức xã hội, các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường (thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa), gương người thật, việc thật dự Lễ Khai mạc; chọn các gương điển hình qua học nghề ngắn hạn, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề (sau trung học cơ sở) thành công trong cuộc sống báo cáo điển hình trong Lễ Khai mạc.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn  tham gia các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016”; treo các khẩu hiệu tuyên truyền “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” trước và trong các trường học, cơ sở giáo dục.

- Báo cáo tổng kết “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” về Sở Giáo dục và Đào tạo theo thời gian quy định.

8. Các phòng ban còn lại phân công chuyên viên phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện nhiệm vụ được phân công .

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh.

       - Tham mưu UBND Quận tổ chức thành công Lễ Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” và triển khai các nội dung hoạt động trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” trên địa bàn theo kế hoạch của UBND Thành phố.

       - Chọn các gương điển hình báo cáo tham luận.

       VII. Tiến độ thực hiện.

- Từ ngày 07 tháng 9 năm 2016 đến ngày 12 tháng 9 năm 2016 trình dự thảo kế hoạch đến Ban Giám đốc và các phòng, ban Sở.

- Từ ngày 14 tháng 9 năm 2016 đến ngày 19 tháng 9 năm 2016 phối hợp với Thường trực Ban Tổ chức Lễ thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh trao đổi các nội dung và  hình thức tổ chức Lễ Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” cấp thành phố.

- Từ ngày 21 tháng 9 năm 2016 đến ngày 26 tháng 9 năm 2016 kiểm tra việc chuẩn bị Lễ Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016”; các nội dung hoạt động trong “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” tại các quận, huyện

- Ngày 02 tháng 10 năm 2016 tổ chức Lễ Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” trên địa bàn quận Bình Thạnh.

- Ngày 3 tháng 10 năm 2016 các quận, huyện đồng loạt tổ chức Lễ Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016”.

- Ngày 02 tháng 10 năm 2016 đến ngày 9 tháng 10 năm 2016 thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” trên toàn địa bàn thành phố

- Ngày 21 tháng 10 năm 2016 Ban Tổ chức cấp thành phố họp rút kinh nghiệm, tổng hợp báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân thành phố.

Để tổ chức tốt tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 đạt hiệu quả cao, đề nghị các phòng, ban của Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện và các bộ phận được phân công nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ nội dung kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có thắc mắc đề nghị liên hệ với Phòng Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Sở;

- Phòng ban Sở;

- Các phòng GDĐT quận, huyện;

- Các TTGDTX, đơn vị trực thuộc;

- Các trường THPT, CĐ,TCCN;

- Lưu: VP, P.GDTX.

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

 

Lê Hồng Sơn

                            

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI MẠC

                             “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2016”

 

1. Văn nghệ chào mừng;

2. Tuyên bố lý do,  giới thiệu đại biểu;

3. Diễn văn khai mạc “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”;

4. Phát biểu hưởng ứng của các đại diện cơ sở cung cấp cơ hội học tập suốt đời ;

     - Trung tâm học tập cộng đồng;

      - Trung tâm dạy nghề, cơ sở dạy nghề hoặc trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn quận, huyện.

      - Thư viện trường học hoặc thư viên quận, huyện.

5. Phát biểu hoặc giao lưu điển hình của người học hưởng ứng việc học tập suốt đời;

     -   Phát biểu của học sinh hoặc học viên đã tham gia đọc sách trong thư viện hoặc kể chuyện theo sách.

     -   Một học viên từ cơ sở dạy nghề ngắn hạn;

      -   Một học viên đã trưởng thành hiện có việc làm ổn định sau tốt nghiệp THCS học tại Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc Trường Trung cấp chuyên nghiệp;

               -  Một cán bộ, công chức hoặc viên chức đã học chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc thời kỳ hội nhập.

6. Phát biểu của lãnh đạo;

7. Gửi thông điệp hưởng ứng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”;

8. Kết thúc Lễ khai mạc;

9. Xe hoa diễu hành.

 

   UỶ BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                    Độc lập – Tự do – hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              

 

PHỤ LỤC SỐ LIỆU TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2016”

(Kèm theo công văn số 3151/KH-GDĐT-GDTX ngày 16 tháng 9 năm 2016

của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh)

 

 

 

Nội dung hoạt động

Kết quả

Ghi chú

1

Kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng HTSĐ”:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

+ Các cơ sở khác:

 

 

 

2

Các phương tiện thông tin:

+ Số bài viết trên các báo:

+ Số tin, phóng sự phát trên đài truyền hình:

+ Số bài, tin đã phát trên đài phát thanh:

+ Số tờ báo tường, số bài việt về HTSĐ-XDXHHT:

+……………

 

 

 

3

Các hoạt động tuyên truyền :

+ Số lượng tờ rơi đã phát hành:

+ Số lượng sách, tài liệu đã phát hành:

+ Số băng rôn, pa nô, khẩu hiệu đã thực hiện:

+ Số lượng xe loa phát thanh đến từng khu phố:

+Màn hình led cổ động

…………

 

 

 

4

Hội thảo tọa đàm về HTSĐ-XDXHHT:

+ Số lần hội thảo tọa đàm:

+ Số người tham gia:

+ Triển lãm, số lượt người dự:

+ Hội diễn văn nghệ:

+ Số lượt tham quan, học tập:

……………………..

 

 

5

Khai giảng các lớp:

+ Số lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động đã tổ chức:

+ Số lượt người tham gia:

+ Số lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học:

+ Số lượt người tham gia:

+ Số lớp giáo dục kỹ năng sống:

+ Số lượt người tham gia:

+ Số lớp dạy nghề cho lao động nông thôn:

+ Số lượt người tham gia:

+ Số lớp xóa mù chữ:

+ Số lượt người tham gia:

+ Các lớp khác:

+ Số lượt người tham gia:

 

 

 

 

6

Tổng kết khen thưởng

+ Số đơn vị được khen thưởng:

+ Số cá nhân được khen thưởng:

+ Tổng kinh phí khen thưởng:

 

 

 

                     

 

Tin cùng chuyên mục

86