Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp và Đại học
Thứ sáu, 20/5/2016, 0:0
Lượt đọc: 45

KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

   

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:153 /KH-GDĐT-GDTX

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2016

                                                          KẾ HOẠCH

Tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

 


          - Thực hiện văn bản số 4818/BGDĐT-GDTX Ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”;

          - Thực hiện văn bản số 1895/VP-VX ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vê phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”;

            Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:                                                                                                                                                                             

I. Mục đích yêu cầu:

            - Đánh giá những mặt được và chưa được qua 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Quyết định số 5506/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10  năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

           - Nâng cao nhận thức cho các cấp quản lý về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, tập trung làm chuyển nhận thức của các cấp quản lý xóa bỏ mọi rào cản tăng cường cơ hội học tập suốt đời trong cán bộ công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân;

            - Định hướng nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016-2020 đối với các sở, ngành và quận, huyện.

II. Tổ chức hội nghị:

     1. Thời gian: lúc 8 giờ, thứ năm ngày 26 tháng 5 năm 2016 (theo đăng ký lịch với UBND Thành phố).

     2. Địa điểm: Hội trường Thành phố - số 111 đường Bà Huyện Thanh Quan , quận 3.

     3. Chủ trì: Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố.        

     4. Thành phần tham dự: ( 250 đại biểu)

            -  Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố.

- Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Lãnh đạo Vụ GDTX, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy;

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố;

- Lãnh đạo Hội Khuyến học Thành phố;

- Lãnh đạo các sở - ngành, đoàn thể cấp thành phố;

- Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố;

- Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện;

- Lãnh đạo các phòng, ban thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Trưởng phòng GDĐT quận, huyện;

- Giám đốc Trung tâm GDTX quận, huyện, thành phố;

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông công lập thành phố;

- Chủ tịch Hội Khuyến học quận, huyện;

- Giám đốc các TTHTCĐ nguồn;

- Chuyên viên phụ trách xoá mù chữ, phổ cập giáo dục quận, huyện;

- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTX.

 

 

 

III. Nội dung Hội nghị:

- Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9 tháng 1 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” phương hướng giải pháp thực hiện giai đoạn 2016-2020.

- Báo cáo kết quả thực hiện 89/QĐ-TTg của các đơn vị:

+ Sở Nội vụ: báo cáo kết quả 3 năm thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

+ Hôi Khuyến học: báo cáo sơ kết thí điểm xây dựng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” theo Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Sở Văn hóa và Thể thao: báo cáo kết quả thực Quyết định số 208/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “ Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”.

+ Liên đoàn Lao động Thành phố: báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”

- Báo cáo tham luận của các phòng giáo dục và đào tạo và trung tâm học tập cộng đồng trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2015:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11: Công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập.

+ Trung tâm học tập cộng đồng Phường 4, Quận 8: Hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị.

- Khen thưởng

- Phát biểu chỉ đạo.

IV. Chương trình hội nghị:

8g00 - 8g10     Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

8g10 - 8g50    Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” và triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.

                            8g50 - 9g50   Báo cáo kết quả thực hiện 89/QĐ-TTg của các đơn vị của các sở - ngành, đoàn thể, hội.

9g50-10g10     Nghỉ giải lao

10g10-10g30  Báo cáo tham luận

                           10g30 -11g15 Thảo luận chung; khen thưởng

Từ 11g15  Phát biểu chỉ đạo và tổng kết hội nghị

                            V. Phân công thực hiện:

1. Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

- Dự trù kinh phí;

- Đăng ký hội trường;

- Điểm danh, bố trí chỗ ngồi trong hội trường;

- Dẫn chương trình.

2.  Phòng Giáo dục Thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo

- Lập kế hoạch tổ chức hội nghị;

- Trình, duyệt kế hoạch;

- Hướng dẫn viết tham luận, viết báo cáo chuyên đề;

- Viết báo cáo, chọn và duyệt các tham luận;

- Biên tập tài liệu hội nghị;

- Chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo;

- In, viết và gửi thư mời;

- Phối hợp văn phòng bố trí chỗ ngồi trong hội trường;

- Phát tài liệu;

- Liên hệ và trang trí hội trường.

3. Các phòng chuyên môn của Sở

- Tham dự hội nghị.

- Chuẩn bị ý kiến phát biểu .

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện

- Chuẩn bị các bài tham luận (đơn vị được phân công);

- Chuẩn bị ý kiến phát biểu và đề xuất;

- Viết và gửi thư mời đến giám đốc các trung tâm học tập cộng đồng nguồn.

5. Các trường trung học phổ thông

Tham dự hội nghị.

6. Trung tâm thông tin và chương trình giáo dục

Dự và đưa tin trên trang mạng điện tử của Sở

VI. Tiến độ thực hiện:

-  Ngày 18/05/ 2016 triển khai kế hoạch;

- Từ ngày 18/5  đến 23/5/ 2016 tiếp nhận các góp ý của các sở - ngành, đoàn thể .

- Từ ngày 23/5 đến 24/5/2016 biên tập và in ấn tài liệu.

-  Ngày 27/5/2016: Tổ chức hội nghị.

-  Ngày 31/5/ 2016: Rút kinh nghiệm

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội nghị tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020, đề nghị lãnh đạo các phòng, ban Sở, trưởng phòng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên các quận, huyện thực hiện theo kế hoạch này để hội nghị đạt kết quả tốt./.

 

 

        

Nơi nhận:

- Giám đốc: Để báo cáo;

- Hội Khuyến học: Để phối hợp;

- Phòng, ban Sở: Để thực hiện;

- Phòng GDĐT: Để thực hiện

- Trường THPT: Để thực hiện

- TTGDTX: Để thực hiện;

- Lưu VP, PGDTX

KT GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký và đóng dấu

Nguyễn Tiến Đạt

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164