Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp và Đại học
Thứ tư, 13/4/2016, 0:0
Lượt đọc: 38

Về Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3.

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

              Số: 1048 / GDĐT-GDTX

Về Tổ chức Ngày Sách Việt Nam

lần thứ 3.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2016

                          

         Kính gởi:

            - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

            - Hiệu trưởng các Trường Trung học phổ thông;

            - Giám đốc các Trung tâm giáo dục thường xuyên;

            - Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc.

 

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam, công văn số 386/BTTTT-CXBIPH ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 3 gửi các bộ, ngành, tổ chức hội, đoàn thể Trung ương và địa phương;

Thực hiện Công văn số 1246/BGDĐT-GDTX ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3;

Để việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam trở thành sự kiện thông tin truyền thông có ý nghĩa đặc biệt, phát huy được giá trị, ý nghĩa tích cực của Ngày Sách Việt Nam trong đời sống cộng đồng; đồng thời phát huy hiệu quả của hệ thống thư viện trường học, thúc đẩy phong trào đọc, hình thành thói quen đọc, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện; Hiệu trưởng các Trường trung học phổ thông, Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức Ngày Sách Việt Nam với nội dung cụ thể sau:

  1. Mục đích, yêu cầu

- Khẳng định giá trị, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh giá trị của sách, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc, góp phần xây dựng xã hội học tập.

- Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 được tổ chức với các hoạt động phong phú, đa dạng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh và sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên và cộng đồng dân cư.

 

2. Thời gian tổ chức

Các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam được tổ chức từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 năm 2016.

3. Nội dung hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 trong các trường học, các trung tâm học tập cộng đồng, các trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề.

- Tổ chức cho học sinh thi đóng vai và kể chuyện theo Sách.

- Tổ chức “thi vẽ tựa Sách”, thi hùng biện và giới thiệu sách hay qua đó tuyển chọn những gương mặt tiêu biểu, điển hình trong học sinh, sinh viên để phổ biến tuyên truyền tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

- Huy động phụ huynh quyên góp sách xây dựng tủ sách phụ huynh đặt tại lớp học, với phương châm “Góp một quyển sách để con mình được đọc nhiều quyển sách”.

- Phát động phong trào đọc sách tại trường, tại gia đình và những không gian thích hợp; tổ chức các câu lạc bộ đọc sách với các hoạt động đa dạng, thiết thực.

- Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo, ham thích tìm tòi tư liệu phục vụ học tập của học sinh; tập trung dạy cách học và rèn luyện năng lực tự học, tự cập nhật kiến thức, tạo nền tảng cho học tập suốt đời.

- Tổ chức các sự kiện nhằm xây dựng thói quen đọc cho học sinh (tổ chức các Hội chợ sách; các cuộc thi tìm hiểu về sách; giới thiệu sách hay; mời các nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ, các doanh nhân yêu sách để giới thiệu về sách, nói chuyện về sách; tổ chức tuyên truyền giới thiệu, hướng dẫn đọc trên các phương tiện truyền thông đại chúng…).

- Mở các lớp giáo dục kỹ năng, phương pháp đọc, phương pháp thu thập và xử lý thông tin cho học sinh; phổ biến kinh nghiệm đọc cho người dân tại trung tâm học tập cộng đồng.

- Ngoài các nội dung trên, các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc Công văn số 6841/BGDĐT-GDTX ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi mới thư viện và phát triển văn hóa đọc trong trường phổ thông, mầm non.

4. Trách nhiệm thực hiện

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3; chọn các điển hình, tiêu biểu tham dự các hoạt động Ngày Sách Việt nam lần thứ 3 tổ chức tại Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Văn Bình, phường Bến Nghé, Quận 1.

- Các Trường Trung học phổ thông, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, các Trung tâm Học tập cộng đồng, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 3 tại đơn vị; tổ chức học sinh tham gia các hoạt động tại Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Văn Bình, phường Bến Nghé, Quận 1.

- Phòng Công tác học sinh - sinh viên hướng dẫn học sinh, học viên, sinh viên các đơn vị trực thuộc tham gia các hoạt động Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 tại Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Văn Bình, phường Bến Nghé, Quận 1.

- Phòng Giáo dục Tiểu học phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện hướng dẫn học sinh tham gia hoạt động Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 tại các quận, huyện và tại Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Văn Bình, phường Bến Nghé, Quận 1.

- Phòng Giáo dục Trung học, Phòng Giáo dục thường xuyên, Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Đại học hướng dẫn học sinh, học viên, sinh viên tham gia các hoạt động Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 tại tại Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Văn Bình, phường Bến Nghé, Quận 1.

Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả về bằng văn bản giấy và file điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố (qua Phòng Giáo dục thường xuyên, địa chỉ email: phonggdtx.sotphochiminh@moet.edu.vn) trước ngày 28 tháng 4 năm 2016 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc: Để báo cáo;

- Sở VH-TT, Sở TT-TT: Để phối hợp;

- PGĐ Nguyễn Văn Hiếu, Bùi Diễm Thu: Để phối hợp;

- P GDTiH, GDTrH, GDTX, HSSV,GDCN-ĐH: Để thực hiện;

- Lưu VP.

KT.GIÁM ĐỐC

         PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký tên và đóng dấu)

 

Nguyễn Tiến Đạt

 

Tin cùng chuyên mục

86