Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp và Đại học
Thứ hai, 14/11/2016, 0:0
Lượt đọc: 28

Về đề nghị báo cáo công tác xây dựng xã hội học tập năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 3846/GDĐT-GDTX

Về đề nghị báo cáo công tác

xây dựng xã hội học tập năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2016

          

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các quận, huyện

                                     

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”;

Thực hiện Quyết định số 5506/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện gửi báo cáo tổng kết việc thực hiện công tác xây dựng xã hội học tập năm 2016 (có đính kèm 10 biểu mẫu báo cáo về công tác xây dựng xã hội học tập) và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2017 trên địa bàn quận, huyện.

Thời hạn gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo: trước ngày 15 tháng 01 năm 2017 bằng văn bản, đồng thời gửi tập tin (file) vào hộp thư điện tử theo địa chỉ: phonggdtx.sotphochiminh@moet.edu.vn

Để Sở Giáo dục và Đào tạo có đủ dữ liệu tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố đúng tiến độ, đề nghị Ủy ban hân dân các quận huyện lưu ý, quan tâm thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc (để báo cáo);

- Phòng GDĐT quận huyện (để phối hợp);

- Lưu VT, P.GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Đạt

PHÓ TRƯỞNG BAN

XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Tin cùng chuyên mục

86