Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp và Đại học
Thứ sáu, 3/2/2017, 0:0
Lượt đọc: 33

Về đề nghị báo cáo kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập cấp xã” năm 2016

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 231/GDĐT-GDTX

Về đề nghị báo cáo kết quả

thực hiện thí điểm kiểm tra,

đánh giá, xếp loại “Cộng đồng

học tập cấp xã” năm 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2017

          

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân quận, huyện      

 

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo  quy định về  đánh giá xếp loại  “Cộng đồng học tập” cấp xã; Căn cứ Kế hoạch số 950/KH-GDĐT-KH ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo - Hội Khuyến học về triển khai thí điểm Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016,

Sở Giáo dục và Đào tạo (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Thành phố) đã có công văn số 4076/GDĐT-GDTX ngày 24 tháng 11 năm 2016 gửi Ủy ban nhân dân quận, huyện về việc chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học quận, huyện triển khai thí điểm kế hoạch kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2016 trên địa bàn.

Trong thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 01 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Thành phố đã cử đại diện đến dự kiểm tra, đánh giá tại một số phường, xã trên địa bàn Thành phố. Nhìn chung, các đơn vị đã nghiêm túc tổ chức thực hiện theo quy định và đã có những kiến nghị, đề xuất với các cấp quản lý sau quá trình kiểm tra, đánh giá.

Nay, Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện báo cáo kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2016 trên địa bàn để Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Thành phố có đủ cơ sở và dữ liệu báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, trên cơ sở đó sẽ triển khai nhân rộng và đại trà trên địa bàn Thành phố trong năm 2017.

 

Nội dung báo cáo:

- Đánh giá công tác chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo  quy định về  đánh giá xếp loại  “Cộng đồng học tập” cấp xã;

- Kết quả thực hiện các mục tiêu, tiêu chí đánh giá;

- Đánh giá những mặt hạn chế, những việc chưa thực hiện được và nguyên nhân;

- Các bài học kinh nghiệm;

- Kiến nghị, đề xuất.

Thời hạn gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo: trước ngày 15 tháng 02 năm 2017 bằng văn bản, đồng thời gửi tập tin (file) vào hộp thư điện tử theo địa chỉ: phonggdtx.sotphochiminh@moet.edu.vn

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện quan tâm thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc (để báo cáo);

- Hội Khuyến học TP (để phối hợp);

- Phòng GDĐT Q/H (để thực hiện);

- Lưu VT, P.GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

                         (Đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Đạt

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Tin cùng chuyên mục

86