Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp và Đại học
Thứ sáu, 18/9/2015, 0:0
Lượt đọc: 33

Về hướng dẫn tập trung xe loa trong Lễ Khai mạc “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015”

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số:2979 /GDĐT-GDTX

V/v hướng dẫn tập trung xe loa trong Lễ Khai mạc “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 


TP. Hồ Chí Minh, ngày18 tháng 9 năm 2015

 

 

                                  Kính gửi: Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

 

Thực hiện Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Để buổi Lễ Khai mạc thành công, nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập lan tỏa trong cộng đồng dân cư và ngày càng đi sâu vào cuộc sống, Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thể thao phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức xe loa đại diện của quận, huyện về dự Lễ Khai mạc “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015” cấp Thành phố, cụ thể như sau:

Thời gian tập trung: 7.00 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2015;

Địa điểm: 108 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1.

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện quan tâm chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thể thao phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị xe loa tuyên truyền và thường xuyên liên lạc với Ban Tổ chức Lễ Khai mạc “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015”  của Quận 1 để buổi Lễ Khai mạc thành công tốt đẹp./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND Thành phố (để báo cáo);

- Sở VH, TT (để phối hợp);

- Các Phòng GDĐT (để thực hiện);

- Lưu: Vp, GDTX.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký tên và đóng dấu)

 

Lê Hồng Sơn

Tin cùng chuyên mục

86